Klient ma zawsze rację… czyli standardy obsługi klienta w urzędach administracji publicznej

Autor: 

Trener i wykładowca. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu public relations, psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz profesjonalnej obsługi sekretariatu.

Działania z zakresu kreowania wizerunku są stosunkowo nową dziedziną w polskim życiu społecznym. Do niedawna o konieczności prowadzenia działań zmierzających do udoskonalenia obrazu organizacji w opinii otoczenia myślały jedynie korporacje i duże firmy dysponujące wykwalifikowaną kadrą i wielkimi zasobami finansowymi. Obecnie obszar ten jest obiektem zainteresowań różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących na rynku, między innymi administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców.

Organizacje te przykładają coraz większą wagę do kreowania swojej reputacji w oczach głównych grup odbiorców najczęściej poprzez uczestnictwo lub organizację imprez masowych, drzwi otwartych, seminariów i konferencji czy korzystanie z pośrednictwa mediów, w tym Internetu, w informowaniu o podejmowanych inicjatywach.

Niewątpliwie, są to inicjatywy profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone, zasługujące na najwyższe oceny, jednak należy pamiętać również o tym, że jednym z elementów decydujących o ocenie organizacji jako całości jest poziom obsługi klienta, jego zadowolenie ze sposobu, w jaki został potraktowany i jak został rozwiązany problem, z którym przyszedł. W związku z powyższym wszelkie działania organizacji zmierzające do ulepszenia wizerunku mogą legnąć w gruzach za sprawą niekompetentnych, niegrzecznych, niechętnych do pomocy pracowników organizacji.

Stereotypy dotyczące urzędników są mocno zakorzenione w świadomości społecznej, dlatego konieczne wydaje się wprowadzenie znacznych zmian w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej. Coraz bardziej powszechne w Urzędach staje się podejście do interesanta, jako do „klienta", który „nabywa" oferowane przez jednostkę usługi, ocenia ich jakość oraz przekazuje swoją opinię otoczeniu. Od jego zadowolenia z oferowanych „produktów" zależeć będzie reputacja oraz wizerunek Urzędu. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki napływowi nowej kadry urzędniczej ale też szkoleniom, na które wysyłani są pracownicy administracji publicznej.

Dobrym rozwiązaniem wspierającym wdrażanie takiego podejścia jest wprowadzenie standardów obsługi klienta w urzędach, które będą obowiązywały wszystkich urzędników. Ma to na celu kreowanie pozytywnego wizerunku, tak aby interesanci nabrali zaufania do urzędu, a urzędników traktowali jako profesjonalistów zawsze służących pomocą. W wyniku tego interesanci, przekonani, że mogą liczyć na fachową pomoc bez obaw i uprzedzeń będą mogli odwiedzać, jak im się wcześniej wydawało, nieprzychylne im instytucje. Tym samym zmieni się także podejście interesantów do urzędników, a jak wiadomo praca w przychylnej i miłej atmosferze ułatwi wykonywanie zadań stawianych przed urzędnikami.

„Standardy" powinny zawierać informacje o wzorcowych, oczekiwanych przez przełożonych, sposobach zachowania pracowników w relacji z klientami. Znaleźć mogą się w nich między innymi wytyczne dotyczące ubioru biurowego, wyglądu stanowiska pracy, dotrzymywania tajemnicy firmowej, obsługi telefonicznej klientów, relacji w kontakcie bezpośrednim czy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Bardzo często wprowadzenie tego typu wewnętrznych uregulowań spotyka się w początkowej fazie z niechęcią czy też buntem ze strony pracowników. Aby tego uniknąć warto zaangażować przedstawicieli pracowników do jego przygotowania np. tworząc zespoły robocze, a wypracowaną przez nie wersję przedstawić do konsultacji wszystkim zatrudnionym. „Standardy obsługi klienta" powinny być następnie zatwierdzone przez osoby zarządzające instytucją, przekazane do wiadomości wszystkim pracownikom oraz udostępnione klientom. Przestrzeganie postanowień „Standardów" powinno być również przedmiotem oceny okresowej pracowników.

Tworzenie dla instytucji „Standardów obsługi klienta" jest procesem czasochłonnym, wymagającym zaangażowania ze strony przełożonych i pracowników, jednak ich wprowadzenie niesie ze sobą podwójną korzyść. Klienci instytucji spostrzegają ją jako „przyjazną", dbającą o ich potrzeby, otwartą i posługującą się zrozumiałymi dla nich schematami działania. Natomiast pracownicy, zostają wyposażeni w narzędzie, które wyjaśnia im oczekiwania przełożonych, ułatwia podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych i rozstrzyganie sytuacji spornych, co pozytywnie wpływa na identyfikację z reprezentowaną instytucją i zwiększa komfort pracy.

Literatura:

  • Wojcik Krystyna, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem; Placet, Warszawa 2005
  • Knecht Zdzisław, Public relations w administracji publicznej; C. H. Beck, Warszawa 2006

 

Szkolenia z tej samej kategorii:

Data i miejsce: 03.02.2015 - 04.02.2015, Poznań
1090 zł
Data i miejsce: 13.02.2015, Wrocław
450 zł
Data i miejsce: 24.02.2015 - 25.02.2015, Warszawa
890 zł
Data i miejsce: 25.02.2015 - 26.02.2015, Poznań
890 zł

Artykuły z tej samej kategorii:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne, tj. polegające na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych lokalnej społeczności, do których należą m.in. utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami komunalnymi, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, administracja cmentarzy, czy organizacja transportu zbiorowego. Realizację tych zadań powierzono gminie jako podmiotowi publicznemu, ponieważ korzystanie z ww. usług jest w praktyce nieuniknione, zarówno dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych, a stąd istotne jest by ich świadczenie odbywało się bez żadnych zakłóceń i trudności.

Rola jaką pełni administracja publiczna w rozwoju cywilizacyjnym kraju jest niebagatelna. W wielkim stopniu bowiem decyzje, które podejmowane są przez urzędników mają bezpośrednie przełożenie na otoczenie i regulacje prawne, decyzje administracyjne, podział grosza publicznego, itd

Szkolenia autora tego artykułu:

CSR
2015-03-24, Poznań
1390 zł
2015-03-03, Poznań
1390 zł

Wszystkie utwory umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie naszych utworów lub utworów do których posiadamy wyłączne prawa, ich fragmentów, zamieszczanie naszych tekstów w obcych opracowaniach bez uprzedniego ustalenia zasad takiego działania, cytowanie bez wskazania źródła, będzie powodem kierowania takich spraw na drogę postępowania sądowego, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie stosownego wynagrodzenie za wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody właściciela autorskich praw majątkowych.